پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

گزارش برگزاری جلسه عمومی کارکنان مؤسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم در مورخه 1393/12/09

گزارش برگزاری جلسه اتاق فکر مؤسسه تکفل و سرپرستی ایتام قم در مورخه 1393/07/12

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com