پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

گزارش عملکرد واحد دارو و درمان در فصل پاییز سال 1394

گزارش عملکرد واحد دارو و درمان در فصل تابستان سال 1394

گزارش عملکرد مرداد ماه دارو و درمان در سال 93

گزارش یک ماهه دارو و درمان در تیر ماه 1393

گزارش یک ماهه دارو و درمان در خرداد 1393

گزارش عملکرد واحد درمان انجمن ایتام قم در اردیبهشت1393

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com