پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

قوانین و مقررات موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم

1. موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام در سال 1362 با شماره ثبت 29 و دارای اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 41 ماده و 22 تبصره به ثبت رسمی رسیده است.

2. بودجه انجمن ایتام از طریق دریافت هدایا، قبول وصیت، وقف، فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمک های مردمی از سوی خیرین استانی و غیراستانی تأمین می شود.

3. کلیه فعالیتهای انجمن ایتام غیرسیاسی، غیرتجاری، غیرانتفاعی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت خواهد نمود.

4. انجمن ایتام دارای هیئت امناء، هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس می باشد.

5. انجمن ایتام تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضاء آن التزام خود را به قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

6. فعالیت انجمن ایتام از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود می باشد.

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com